hutnik.sk Vírivky Vírivky

hutnik.sk – Obsah a rozsah energetického certifikátu

V nadväznosti na predchádzajúce príspevky o energetickej certifikácií budov Vám prinášame prvú časť „seriálu“, v ktorom sa budeme detailnejšie venovať obsahu a rozsahu energetického certifikátu. Keďže sa na spracovaní energetického certifikátu podieľa viacero odborne spôsobilých osôb z rôznych profesných oblastí, vysvetlíme si v nasledovných častiach seriálu ich úlohu v jednotlivých celkoch.

Samotný energetický certifikát je dokument pozostávajúci z 8 strán tabuliek, grafov, údajov a rôznych energetických a ekonomických prepočtov. Práve preto bude seriál rozdelený do piatich dielov, kde sa budeme postupne venovať nasledovným celkom: tepelná ochrana budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a chladenie, elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov. V úvodnom diele  začneme popisom prvej strany certifikátu ktorá je totožná s energetickým štítkom budov.

energetický certifikát

1.

Keďže energetická certifikácia podlieha evidenčnej povinnosti, každý certifikát má pridelené svoje jedinečné evidenčné číslo. Pod týmto číslom je každý certifikát registrovaný v databáze certifikátov. Toto číslo je tvorené z poradového čísla energetického certifikátu, roku jeho vydania, kategórie budovy (každý typ budovy má vlastnú konštantu) a účelu vypracovania energetického certifikátu (v závislosti od toho, či sa jedná o novú budovu, významne obnovenú budovu, budovu určenú na predaj, prenájom, alebo na iný účel).

2.

V druhej časti sa uvádzajú identifikačné údaje o budove ako napr. názov, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo, obec. V prípade že nová budova nemá známu adresu, tak postačuje súpisné číslo alebo parcelné číslo pozemku. Ak ide o budovu s rôznym účelom využívania, okrem názvu budovy sa uvedú aj jednotlivé účely využívania budovy a účel spracovania energetického certifikátu budovy.

3.

Posledným identifikačným údajom je fotografia resp. pohľad na budovu v čase vykonania prehliadky, ktorá bola podkladom na spracovanie energetického certifikátu. Okrem fotografie sa tu nachádzajú parametre a vlastnosti budovy vyplývajúce zo skutkového stavu a z výpočtov.
a. Označenie energetickej triedy: A – G podľa miesta spotreby vyplývajúce z porovnania dodanej energie podľa miesta spotreby (súčet všetkých nosičov energie pre dané miesto spotreby. Miestom spotreby je myslená energia potrebná na vykurovanie a prípravu teplej vody, osvetlenie, vetranie a klimatizáciu)

  • pre rodinné domy a bytové domy sa vyznačí miesto spotreby na vykurovanie a na prípravu teplej vody;
  • pre nebytové budovy sa vyznačia všetky miesta spotreby;
  • pre nebytové budovy bez klimatizácie alebo bez vetrania sa miesto spotreby nevyznačí.

b. Globálny ukazovateľ je celková dodaná energia: uvedie sa výsledok hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy ako súčet dodanej energie určenej pre jednotlivé miesta spotreby s tým, že faktor váženia sa rovná jednej.
c. Normalizované hodnotenie alebo prevádzkové hodnotenie: vyznačí sa spôsob hodnotenia. Ak sa kombinuje výpočet a meranie uvedie sa prevádzkové hodnotenie.
d. Minimálna požiadavka Rr: uvedie sa hodnota hornej hranice triedy B prislúchajúca kategórii budovy podľa zaradenia hodnotenej budovy; pre kategóriu ostatné budovy uvedie sa hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania častí budovy.
e. Typická požiadavka Rs: uvedie sa hodnota hornej hranice triedy D prislúchajúca kategórii budovy podľa zaradenia hodnotenej budovy; pre kategóriu ostatné budovy uvedie sa hodnota určená z výpočtu pomocou váženia podľa podielu podlahovej plochy jednotlivých účelov využívania prislúchajúcich častiam budovy.
f. Primárna energia: umiestením šípky s označením budova na škále primárnej energie sa vyznačí hodnota prislúchajúca vypočítanej hodnote primárnej energie určenej z dodanej energie podľa energetických nosičov a faktorov primárnej energie.
g. CO2 emisie: umiestením šípky s označením budova na škále CO2 emisie vyznačí sa hodnota patriaca k vypočítanej hodnote.

4.

V tejto časti sa uvedie opis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy navrhovaných ako stavebné úpravy stavebných konštrukcií alebo úpravy technického zariadenia budovy. Podrobnejší popis opatrení sa nachádza na ďalších stranách energetického certifikátu.

5.

Uvádza sa dátum platnosti, každý energetický certifikát je zo zákona platný 10 rokov. Meno, priezvisko a podpis osoby s odbornou spôsobilosťou. Uvedie sa meno a priezvisko s titulmi odborne spôsobilej osoby na miesto spotreby tepelná ochrana budov a jej podpis a na vyznačenom mieste sa umiestni odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na miesto spotreby tepelná ochrana budov.

Energetický štítok budovy je výňatok z prvej strany energetického certifikátu budovy, ktorý je potrebné umiestniť vo vybraných budovách na nápadnom, jasne viditeľnom mieste verejnosti.

Zdroj a foto: PROENERGY s.r.o.